naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Archief onderscheidingen
Created by P.L. Last update 27-01-2023
Koninklijke onderscheidingen
Kuiper
1964 A.J. te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Monsternemer - melkontvanger
1964 A.J. Geessinck Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Secretaris-penningmeester Muziekvereniging “Concordia”
1964 A.F. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Melkontvanger Coöp stoomzuivelfabriek
1958 H.J. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Houthakker bij firma J. Nahuis
1958 J.A. Zieverink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 J.W. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 H. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Hoofd RK Lagere Landbouwschool
1951-04-27 L.H. Nelissen Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Oud-directeur Coöp stoomzuivelfabriek
1947 J.H. Schilderinck Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lucie Ribbers, die binnenkort haar 25-jarig jubileum hoopt te vieren als beheerster van dorpshuis de Wanne in Beltrum, kreeg de versierselen onder meer voor haar niet aflatende inzet voor ABTB en KPO, de verzorging van de lay- out voor het kerkblad, het regelen van de inschrijvingen in het doop-, rouw- en trouwboek en het in orde houden van de kleding voor de toneelclub. Daarnaast is zij actief betrokken bij activiteiten van de STUW, zoals de cursussen, de kinderkampen en het koersbal voor ouderen. “U bent, kortom, een steun en toeverlaat voor ouderen en anderen en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving en de leefbaarheid in Beltrum”, vatte de burgermeester de staat van dienst samen.
1999-04-29 Lucie Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De koninklijke onderscheiden pater Ben Beunk (69) trad in 1947 toe tot de Congregatie der Missie Lazaristen. In 1954 werd hij tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats als missionaris was in 1955 in -wat toen heette- Belgisch Kongo, het huidige Zaïre. Hij was werkzaam op verschillende missieposten en zette zich met name in voor de bouw van scholen en de ontwikkeling van het onderwijs. Sinds is pater Beunk gestationeerd in Itipo, waar onder zijn leiding scholen, kerken en gezondheidscentra verrezen. Ook bevorderde hij op veel plaatsen de wegenbouw. Verder zette hij zich in voor de verbetering van het lot van Batwa-pygmeeën, die door Bantoes als slaven werden behandeld. Beunk moest zijn werk vaak onder zeer moeilijke omstandigheden verrichten. Dat hij gewaardeerd werd, blijkt uit de bijnaam Motumbe, die de Zaïrezen hem gaven. Motumbe betekent dobber zoals die bij het vissen wordt gebruikt en onder alle omstandigheden blijft boven drijven. Door zijn grote inzet is hij voor velen een man die weet te inspireren en te stimuleren.
1997-04-29 Pater Ben Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Theo Heutinck is veertig jaar lid van de sportcentrale en is 39 jaar werkzaam geweest bij Coberco (onder andere als melkventer en melkwinningsadviseur). Sinds mei 1956 maakt hij als secretaris deel uit van het dagelijks bestuur van VIOS. Daarnaast is hij redacteur van clubblad VIOS-wijzer en tot 1992 contactpersoon van VIOS-toneel. Voor de afdeling handbal heeft hij diverse verdiensten geboekt. In januari 1954 was hij oprichter van deze afdeling en van juni 1975 tot en met februari 1986 voorzitter. Tevens is hij al 38 jaar scheidsrechter van het Nederlands Handbal Verbond. Ook bij de afdeling gymnastiek heeft Heutinck zijn sporen verdiend als bestuurslid, secretaris en voorzitter. Overige maatschappelijke verdiensten zijn bestuurslid Kamer van Koophandel Zutphen (18 jaar), voorzitter Voedingsbond FNV Beltrum (26 jaar), plaatselijke vertegenwoordiger Agrarisch Sociaal Fonds (23 jaar), coördinator collecte Sport Gehandicapten (20 jaar) en lid van Commissie CAI, Eibergse Sport Federatie en diverse ouderraden en schoolbesturen.
1994-04-18 Theo Heutinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck was naast zijn werk als agrariër lid van het beheerscollege van de RABO-bank, bestuurslid van die bank, lid van het gecombineerd college van het waterschap van de Berkel, bestuurslid van het RK-schoolbestuur, lid van de districtscommissie van het Landbouwschap en lid van de voorbereidingscommissie vrijwillige ruilverkaveling Beltrum. Kortom, een man met een langdurige en indrukwekkende staat van dienst.
1991-04-29 J.A. Geverinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Gerard Maarse kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de Coöperatie, maar ook voor zijn verdiensten voor de Beltrumse gemeenschap en de gehele gemeente Eibergen. Maarse maakt al elf jaar deel uit van de gemeenteraad. Daarnaast is hij voorzitter van het Volksfeestcomité Beltrum. Ook is hij lid van de R.K.- begraafplaats in Beltrum.
1986-05-23 ? Gerard Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
De heer Groot Wassink werd onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vrijdagmorgen bij café Halfweg in Voor-Beltrum. Burgemeester drs. F.J.M. Capetti speldde de zichtbaar verraste Groot Wassink met behulp van mevrouw Groot Wassink de daarbij behorende versierselen op. Een groot aantal genodigden was getuige van deze gebeurtenis. De muziekvereniging Concordia zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl drie vendelzwaaiers de korte plechtigheid een extra feestelijk tintje gaven. De heer Groot Wassink heeft zich in zijn leven op tal van terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. In de bezettingstijd heeft hij vaak en niet zonder gevaar voor eigen leven onderduikers gehuisvest. Zijn voortreffelijk gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft er toe geleid dat hij na de bevrijding zitting heeft gehad in het Tribunaal Groenlo. In 1946 werd Groot Wassink gekozen tot bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, afdeling Groenlo en omstreken. Deze functie heeft hij ruim 29 jaar bekleed, waarvan 25 jaar als penningmeester. In zijn hoedanigheid als GMvL-bestuurslid had hij zitting in de commissie beheer lager landbouwschool Eibergen en in de sociale commissie van het landbouwschap. Vanaf 1953 diende Groot Wassink de Hervormde gemeente van Groenlo, eerst als diaken en later als ouderling-kerkvoogd. Verder was hij meer dan 28 jaar bestuurslid van de volksfeestvereniging Voor-Beltrum en was hij jaren actief als bestuurslid van de vereniging tot oprichting exploitatie en instandhouding van het dorpshuis in Beltrum.
1982-04-30 Gerrit Groot Wassink Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De Beltrumse postbode Theo Brevink ontving donderdagmorgen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Zijn echtgenote spelde hem de daarbij behorende versierselen op onder het toeziend oog van PTT-districtsdirecteur Th. Boers, de directeur van PTT Lichtenvoorde J. Maters en hoofdbesteller A. Bosch. Brevink kreeg zijn onderscheiding in verband met zijn veertigjarig dienstverband en de grote toewijding, waarmee hij steeds zijn werk heeft gedaan.
1982-04-29 Theo Brevink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
ca. 1964 J.G. Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
40 jaar organist in de kerk van Beltrum
ca. 1972 Jan Baks Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
In dit overzicht de namen waarvan we op dit moment weten dat ze een onderscheiding hebben ontvangen. Als U nog aanvullende namen, foto’s of andere informatie heeft, laat het ons dan weten.
De heer Smit kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op allerlei terreinen. Van 1966 tot 1977 was hij o.a. wethouder van de gemeente Eibergen en als zodanig belast met de portefeuille van openbare werken. In september 1977 nam hij om gezondheidsredenen afscheid als wethouder. Sedert 1957 is hij heemraad van het Waterschap van de Berkel en sedert ’63 waarnemend watergraaf. In 1951 werd hij gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum en is dat gebleven tot de ruilverkaveling zijn beslag had gekregen. Elf jaar lang was hij voorzitter van de KVP en de Boerenleenbank Beltrum en maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de Centrale Boerenleenbank. Resumerend kan worden gezegd dat de heer Smit in deze gemeente een algemeen geachte en geziene persoonlijkheid is, die steeds voor het gemeentebelang op de bres heeft gestaan. Vooral de boerenbevolking heeft in hem een goede pleitbezorger gehad.
1978-04-28 G.J.S. Smit Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Koster Theo Wallerbos (67) kwam net terug van een Eucharistieviering toen de burgemeester verscheen. “Nee”, zegt Wallerbos, dat had ik absoluut niet verwacht. Zoveel bijzonders heb ik niet gedaan. Er zijn wel mensen, die het eerder verdienen. Na van 1847 tot en met 1949 de militaire dienstplicht in het toenmalige Indië te hebben vervuld was Wallerbos een aantal jaren verpleegkundige in het Walburgziekenhuis in Zutphen. Op 1 maart 1952 trad hij in dienst als koster bij de R.K. parochie Maria ten Hemelopneming, die zo’n 2400 zielen telt. Dat werk houdt hem nog steeds zo’n 25 uur per week bezig. Daarnaast is hij uitvaartverzorger en in die functie heeft hij de afgelopen veertig jaar ruim 800 begrafenissen begeleid. In zijn vrije tijd werkte Wallerbos als kelner in verschillende cafés.
1993-04-29 Theo Wallerbos Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
George Jansen kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op het terrein van het onderwijs en daarbuiten voor de gemeenschap. Hij was 36½ jaar in het onderwijs werkzaam. Daarnaast had de muziek zijn warme belangstelling. In 1959 startte hij het Beltrums Jeugdkoor, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een koor met grote bekendheid. Het trad zelfs onder meer op in England en Oostenrijk. Jansen was meer dan 25 jaar dirigent. Verder nam hij veelvuldig het initiatief voor het organiseren van culturele activiteiten en haalde hij buitenlandse koren naar Beltrum. Van 1969 tot 1974 was hij voorzitter van muziekvereniging Concordia. In de jaren zestig spande Jansen zich in voor behoud van de parochiebibliotheek, waar op zaterdagavond en zondagmorgen boeken konden worden geleend. Tot slot wordt genoemd zijn jury-lidmaatschap van het jaarlijkse bloemencorso. Zijn bereidwilligheid om zijn organisatietalent aan te wenden voor uiteenlopende activiteiten wordt alom gewaardeerd.
1989-04-28 George Jansen Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de ABTB (later CAVV Oost-Achterhoek genaamd) en de Beltrumse gemeenschap. Hij was bij de ABTB / CAVV Oost-Achterhoek in dienst van 1947 tot 1987 en vanaf 1953 als directeur. Deze maakte in die jaren een grote ontwikkeling door. Van het malen van graan in de beginjaren naar het bezorgen in 1962 van meel in silo’s bij de boeren thuis. Daarnaast heeft hij zich veelvuldig ingezet voor de Beltrumse gemeenschap: Zo was hij als voorzitter van Vereniging Dorpshuis Beltrum betrokken bij het opzetten van een dorpshuis in Beltrum, later de Wanne genaamd. Ook was hij vele jaren, tot 1983, secretaris van het Kerkbestuur van de RK parochie Beltrum. Jarenlang heeft hij zich tevens ingezet voor de ruilverkaveling rondom Beltrum. Adviseur was hij van de bedrijfsverzorgingsdienst.
1987-12-15 A.H. Geverinck Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Henk Koster verdiende de onderscheiding in het bijzonder voor zijn vele werk voor de EHBO. Na zijn actieve voetballoopbaan is hij jarenlang verzorgend kaderlid, maar ook lijnentrekker geweest. Henk was een man waar de gemeenschap op kon bouwen, Vanuit de Raad van Overleg wist hij dat door krachtenbundeling de gemeenschap versterkt kon worden.
1998-04-29 ? Henk Koster Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ter gelegenheid van het feit dat de heer J.H. Pasman veertig jaar in dienst is van klompenfabriek Nijhuis werd door burgermeester ter Laak de eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Pasman begon als zestien-jarige jongen bij Nijhuis, dat toen nog was gevestigd aan de Hassinkstraat. Hij hanteerde met vaardige hand de lintzaag, waarmee hij blokken zaagt voor zo’n 700 tot 800 paar klompen per dag. In de afgelopen 40 jaar zag Pasman het Beltrumse bedrijf uitgroeien tot één van de grootste in zijn soort in Nederland.
1988-10-15 Hendrik Pasman Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Als blijk van waardering voor zijn 40-jarig dienstverband bij het landbouwmechanisatiebedrijf Hofstede-Wolterink en zijn inzet voor de Beltrumse gemeenschap is W.A. Klein Gunnewiek onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Cappetti ging uitgebreid in op de vele veranderingen binnen het smidswezen sinds 1946, toen Klein Gunnewiek zijn werkzaamheden begon bij het bedrijf. “Het aan elkaar smeden van ijzer gebeurde toen door middel van het wellen. Nu wordt er elektrisch gelast en u bent als eerste in Beltrum begonnen met deze manier van lassen,” aldus de burgemeester. Capetti noemde de 59-jarige jubilaris “een man van de klok die altijd op geheel eigen wijze een enorme inzet heeft getoond”. Lof was er ook voor de wijze waarop Klein Gunnewiek zich inzet voor de gemeenschap Beltrum. Hij is reeds 35 jaar lid van sportcentrale Vios, was medeoprichter en enkele jaren voorzitter van de afdeling gymnastiek, voetbalde vele jaren en was leider van een elftal. Meer dan 25 jaar heeft hij zitting in de fancy-faircommissie en hij was 25 jaar lang bloeddonor voor het Rode Kruis. Ruim 26 jaar is Klein Gunnewiek lid van het Beltrums Volksfeestcomité.
1986-11-22 Willem Klein Gunnewiek Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer J. Th. ter Bogt, opzichter bij de Ned. Heidemaatschappij herdacht het feit, dat hij 40 jaar in dienst was bij deze maatschappij. In een intieme bijeenkomst ten huize van de heer ter Bogt werd hem door burgermeester van Eibergen, de heer L.H. van Wensen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau overhandigd. In zijn toespraak tot de Jubilaris zei de burgermeester o.m., dat het vooral de heer ter Bogt is geweest, die in het kader van de ruilverkaveling-Beltrum zeer veel heeft gedaan voor de bevolking van dit dorp. De heer G. Smits, vicevoorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum, zei dat de jubilaris zelfs zijn boerderij als inbreng beschikbaar had gesteld om daardoor een andere boer volop gelegenheid te geven zijn beroep op een efficiënter wijze te kunnen beoefenen.
1962-10-08 J.Th. ter Bogt Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Burgemeester J. ter Laak heeft tijdens de Jubileumreceptie van de Beltrumse EHBO een koninklijke onderscheiding in zilver uitgereikt aan H. te Woerd. Te Woerd was mede-oprichter van de EHBO in Beltrum, was veertig jaar lid van deze afdeling en 25 jaar voorzitter. Ook kreeg hij de onderscheiding, omdat hij zich middels vele andere functies verdienstelijk heeft gemaakt.
1990-11-03 Hendrik te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Penningmeester van de Muziekvereniging “Concordia”
1967-04-26 (toegekend) Jan Hofstede Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer H.E. Bouwmeesters was 40 jaar in dienst van het Coveco bedrijf in Borculo. Volgens directeur Vereecken bleek Bouwmeesters, nadat hij in 1933 bij het bedrijf kwam, over de juiste mentaliteit te beschikken om tegen de in die tijd voelbare malaise (toenemende werkloosheid e.d.) op te roeien. Hij werd al spoedig belast met de leiding van de vetfabricage, waarvan hij administratie en productie beheerste. Toen het bedrijf na de oorlog flink uitbreidde kreeg de jubi¬laris de omvangrijke vervoersadministratieve werkzaamheden op de schouders. De directeur noemde hem een pionier, die met liefde en plichtsbetrachting heeft meegewerkt om het bedrijf van de grond te krijgen. Bouwmeesters was jarenlang lid van de Ondernemingsraad en onlangs werd hij opnieuw gekozen. Burgemeester Knopers van Borculo gaf onder meer een over¬zicht van de vele functies van de heer Bouwmeesters, die bo¬vendien lid is van de Provinciale Staten van Gelderland. Burgemeester F.J. Capetti van Eibergen noemde Bouwmeesters een van de eerste provo’s "van Beltrum„ Uw rol als medeoprichter van Vios betekende tevens een doorbraak in de Beltrumse samenleving," aldus burgemeester Capetti, Hij bedankte Bouwmeesters voor diens inzet voor die samenleving, onder meer als gemeenteraadslid van Eibergen, vakbondsman (NKV), ondervoorzitter Kamer van Koophandel Zutphen en drager van tal van andere bestuurstaken.
1973 Hendrik Bouwmeesters Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau
naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Archief onderscheidingen
Created by P.L. Last update 27-01-2023
Koninklijke onderscheidingen
Kuiper
1964 A.J. te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Monsternemer - melkontvanger
1964 A.J. Geessinck Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Secretaris-penningmeester Muziekvereniging “Concordia”
1964 A.F. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Melkontvanger Coöp stoomzuivelfabriek
1958 H.J. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Houthakker bij firma J. Nahuis
1958 J.A. Zieverink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 J.W. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 H. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Hoofd RK Lagere Landbouwschool
1951-04-27 L.H. Nelissen Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Oud-directeur Coöp stoomzuivelfabriek
1947 J.H. Schilderinck Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lucie Ribbers, die binnenkort haar 25-jarig jubileum hoopt te vieren als beheerster van dorpshuis de Wanne in Beltrum, kreeg de versierselen onder meer voor haar niet aflatende inzet voor ABTB en KPO, de verzorging van de lay-out voor het kerkblad, het regelen van de inschrijvingen in het doop-, rouw- en trouwboek en het in orde houden van de kleding voor de toneelclub. Daarnaast is zij actief betrokken bij activiteiten van de STUW, zoals de cursussen, de kinderkampen en het koersbal voor ouderen. “U bent, kortom, een steun en toeverlaat voor ouderen en anderen en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving en de leefbaarheid in Beltrum”, vatte de burgermeester de staat van dienst samen.
1999-04-29 Lucie Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De koninklijke onderscheiden pater Ben Beunk (69) trad in 1947 toe tot de Congregatie der Missie Lazaristen. In 1954 werd hij tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats als missionaris was in 1955 in -wat toen heette- Belgisch Kongo, het huidige Zaïre. Hij was werkzaam op verschillende missieposten en zette zich met name in voor de bouw van scholen en de ontwikkeling van het onderwijs. Sinds is pater Beunk gestationeerd in Itipo, waar onder zijn leiding scholen, kerken en gezondheidscentra verrezen. Ook bevorderde hij op veel plaatsen de wegenbouw. Verder zette hij zich in voor de verbetering van het lot van Batwa- pygmeeën, die door Bantoes als slaven werden behandeld. Beunk moest zijn werk vaak onder zeer moeilijke omstandigheden verrichten. Dat hij gewaardeerd werd, blijkt uit de bijnaam Motumbe, die de Zaïrezen hem gaven. Motumbe betekent dobber zoals die bij het vissen wordt gebruikt en onder alle omstandigheden blijft boven drijven. Door zijn grote inzet is hij voor velen een man die weet te inspireren en te stimuleren.
1997-04-29 Pater Ben Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Theo Heutinck is veertig jaar lid van de sportcentrale en is 39 jaar werkzaam geweest bij Coberco (onder andere als melkventer en melkwinningsadviseur). Sinds mei 1956 maakt hij als secretaris deel uit van het dagelijks bestuur van VIOS. Daarnaast is hij redacteur van clubblad VIOS-wijzer en tot 1992 contactpersoon van VIOS-toneel. Voor de afdeling handbal heeft hij diverse verdiensten geboekt. In januari 1954 was hij oprichter van deze afdeling en van juni 1975 tot en met februari 1986 voorzitter. Tevens is hij al 38 jaar scheidsrechter van het Nederlands Handbal Verbond. Ook bij de afdeling gymnastiek heeft Heutinck zijn sporen verdiend als bestuurslid, secretaris en voorzitter. Overige maatschappelijke verdiensten zijn bestuurslid Kamer van Koophandel Zutphen (18 jaar), voorzitter Voedingsbond FNV Beltrum (26 jaar), plaatselijke vertegenwoordiger Agrarisch Sociaal Fonds (23 jaar), coördinator collecte Sport Gehandicapten (20 jaar) en lid van Commissie CAI, Eibergse Sport Federatie en diverse ouderraden en schoolbesturen.
1994-04-18 Theo Heutinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck was naast zijn werk als agrariër lid van het beheerscollege van de RABO-bank, bestuurslid van die bank, lid van het gecombineerd college van het waterschap van de Berkel, bestuurslid van het RK-schoolbestuur, lid van de districtscommissie van het Landbouwschap en lid van de voorbereidingscommissie vrijwillige ruilverkaveling Beltrum. Kortom, een man met een langdurige en indrukwekkende staat van dienst.
1991-04-29 J.A. Geverinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Gerard Maarse kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de Coöperatie, maar ook voor zijn verdiensten voor de Beltrumse gemeenschap en de gehele gemeente Eibergen. Maarse maakt al elf jaar deel uit van de gemeenteraad. Daarnaast is hij voorzitter van het Volksfeestcomité Beltrum. Ook is hij lid van de R.K.-begraafplaats in Beltrum.
1986-05-23 ? Gerard Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
De heer Groot Wassink werd onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vrijdagmorgen bij café Halfweg in Voor-Beltrum. Burgemeester drs. F.J.M. Capetti speldde de zichtbaar verraste Groot Wassink met behulp van mevrouw Groot Wassink de daarbij behorende versierselen op. Een groot aantal genodigden was getuige van deze gebeurtenis. De muziekvereniging Concordia zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl drie vendelzwaaiers de korte plechtigheid een extra feestelijk tintje gaven. De heer Groot Wassink heeft zich in zijn leven op tal van terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. In de bezettingstijd heeft hij vaak en niet zonder gevaar voor eigen leven onderduikers gehuisvest. Zijn voortreffelijk gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft er toe geleid dat hij na de bevrijding zitting heeft gehad in het Tribunaal Groenlo. In 1946 werd Groot Wassink gekozen tot bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, afdeling Groenlo en omstreken. Deze functie heeft hij ruim 29 jaar bekleed, waarvan 25 jaar als penningmeester. In zijn hoedanigheid als GMvL-bestuurslid had hij zitting in de commissie beheer lager landbouwschool Eibergen en in de sociale commissie van het landbouwschap. Vanaf 1953 diende Groot Wassink de Hervormde gemeente van Groenlo, eerst als diaken en later als ouderling-kerkvoogd. Verder was hij meer dan 28 jaar bestuurslid van de volksfeestvereniging Voor- Beltrum en was hij jaren actief als bestuurslid van de vereniging tot oprichting exploitatie en instandhouding van het dorpshuis in Beltrum.
1982-04-30 Gerrit Groot Wassink Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De Beltrumse postbode Theo Brevink ontving donderdagmorgen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Zijn echtgenote spelde hem de daarbij behorende versierselen op onder het toeziend oog van PTT- districtsdirecteur Th. Boers, de directeur van PTT Lichtenvoorde J. Maters en hoofdbesteller A. Bosch. Brevink kreeg zijn onderscheiding in verband met zijn veertigjarig dienstverband en de grote toewijding, waarmee hij steeds zijn werk heeft gedaan.
1982-04-29 Theo Brevink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
ca. 1964 J.G. Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
40 jaar organist in de kerk van Beltrum
ca. 1972 Jan Baks Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
In dit overzicht de namen waarvan we op dit moment weten dat ze een onderscheiding hebben ontvangen. Als U nog aanvullende namen, foto’s of andere informatie heeft, laat het ons dan weten.
De heer Smit kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op allerlei terreinen. Van 1966 tot 1977 was hij o.a. wethouder van de gemeente Eibergen en als zodanig belast met de portefeuille van openbare werken. In september 1977 nam hij om gezondheidsredenen afscheid als wethouder. Sedert 1957 is hij heemraad van het Waterschap van de Berkel en sedert ’63 waarnemend watergraaf. In 1951 werd hij gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum en is dat gebleven tot de ruilverkaveling zijn beslag had gekregen. Elf jaar lang was hij voorzitter van de KVP en de Boerenleenbank Beltrum en maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de Centrale Boerenleenbank. Resumerend kan worden gezegd dat de heer Smit in deze gemeente een algemeen geachte en geziene persoonlijkheid is, die steeds voor het gemeentebelang op de bres heeft gestaan. Vooral de boerenbevolking heeft in hem een goede pleitbezorger gehad.
1978-04-28 G.J.S. Smit Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
George Jansen kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op het terrein van het onderwijs en daarbuiten voor de gemeenschap. Hij was 36½ jaar in het onderwijs werkzaam. Daarnaast had de muziek zijn warme belangstelling. In 1959 startte hij het Beltrums Jeugdkoor, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een koor met grote bekendheid. Het trad zelfs onder meer op in England en Oostenrijk. Jansen was meer dan 25 jaar dirigent. Verder nam hij veelvuldig het initiatief voor het organiseren van culturele activiteiten en haalde hij buitenlandse koren naar Beltrum. Van 1969 tot 1974 was hij voorzitter van muziekvereniging Concordia. In de jaren zestig spande Jansen zich in voor behoud van de parochiebibliotheek, waar op zaterdagavond en zondagmorgen boeken konden worden geleend. Tot slot wordt genoemd zijn jury-lidmaatschap van het jaarlijkse bloemencorso. Zijn bereidwilligheid om zijn organisatietalent aan te wenden voor uiteenlopende activiteiten wordt alom gewaardeerd.
1989-04-28 George Jansen Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Koster Theo Wallerbos (67) kwam net terug van een Eucharistieviering toen de burgemeester verscheen. “Nee”, zegt Wallerbos, dat had ik absoluut niet verwacht. Zoveel bijzonders heb ik niet gedaan. Er zijn wel mensen, die het eerder verdienen. Na van 1847 tot en met 1949 de militaire dienstplicht in het toenmalige Indië te hebben vervuld was Wallerbos een aantal jaren verpleegkundige in het Walburgziekenhuis in Zutphen. Op 1 maart 1952 trad hij in dienst als koster bij de R.K. parochie Maria ten Hemelopneming, die zo’n 2400 zielen telt. Dat werk houdt hem nog steeds zo’n 25 uur per week bezig. Daarnaast is hij uitvaartverzorger en in die functie heeft hij de afgelopen veertig jaar ruim 800 begrafenissen begeleid. In zijn vrije tijd werkte Wallerbos als kelner in verschillende cafés.
1993-04-29 Theo Wallerbos Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de ABTB (later CAVV Oost-Achterhoek genaamd) en de Beltrumse gemeenschap. Hij was bij de ABTB / CAVV Oost- Achterhoek in dienst van 1947 tot 1987 en vanaf 1953 als directeur. Deze maakte in die jaren een grote ontwikkeling door. Van het malen van graan in de beginjaren naar het bezorgen in 1962 van meel in silo’s bij de boeren thuis. Daarnaast heeft hij zich veelvuldig ingezet voor de Beltrumse gemeenschap: Zo was hij als voorzitter van Vereniging Dorpshuis Beltrum betrokken bij het opzetten van een dorpshuis in Beltrum, later de Wanne genaamd. Ook was hij vele jaren, tot 1983, secretaris van het Kerkbestuur van de RK parochie Beltrum. Jarenlang heeft hij zich tevens ingezet voor de ruilverkaveling rondom Beltrum. Adviseur was hij van de bedrijfsverzorgingsdienst.
1987-12-15 A.H. Geverinck Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Henk Koster verdiende de onderscheiding in het bijzonder voor zijn vele werk voor de EHBO. Na zijn actieve voetballoopbaan is hij jarenlang verzorgend kaderlid, maar ook lijnentrekker geweest. Henk was een man waar de gemeenschap op kon bouwen, Vanuit de Raad van Overleg wist hij dat door krachtenbundeling de gemeenschap versterkt kon worden.
1998-04-29 ? Henk Koster Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als blijk van waardering voor zijn 40-jarig dienstverband bij het landbouwmechanisatiebedrijf Hofstede- Wolterink en zijn inzet voor de Beltrumse gemeenschap is W.A. Klein Gunnewiek onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Cappetti ging uitgebreid in op de vele veranderingen binnen het smidswezen sinds 1946, toen Klein Gunnewiek zijn werkzaamheden begon bij het bedrijf. “Het aan elkaar smeden van ijzer gebeurde toen door middel van het wellen. Nu wordt er elektrisch gelast en u bent als eerste in Beltrum begonnen met deze manier van lassen,” aldus de burgemeester. Capetti noemde de 59- jarige jubilaris “een man van de klok die altijd op geheel eigen wijze een enorme inzet heeft getoond”. Lof was er ook voor de wijze waarop Klein Gunnewiek zich inzet voor de gemeenschap Beltrum. Hij is reeds 35 jaar lid van sportcentrale Vios, was medeoprichter en enkele jaren voorzitter van de afdeling gymnastiek, voetbalde vele jaren en was leider van een elftal. Meer dan 25 jaar heeft hij zitting in de fancy-faircommissie en hij was 25 jaar lang bloeddonor voor het Rode Kruis. Ruim 26 jaar is Klein Gunnewiek lid van het Beltrums Volksfeestcomité.
1986-11-22 Willem Klein Gunnewiek Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Ter gelegenheid van het feit dat de heer J.H. Pasman veertig jaar in dienst is van klompenfabriek Nijhuis werd door burgermeester ter Laak de eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje- Nassau uitgereikt. Pasman begon als zestien-jarige jongen bij Nijhuis, dat toen nog was gevestigd aan de Hassinkstraat. Hij hanteerde met vaardige hand de lintzaag, waarmee hij blokken zaagt voor zo’n 700 tot 800 paar klompen per dag. In de afgelopen 40 jaar zag Pasman het Beltrumse bedrijf uitgroeien tot één van de grootste in zijn soort in Nederland.
1988-10-15 Hendrik Pasman Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer J. Th. ter Bogt, opzichter bij de Ned. Heidemaatschappij herdacht het feit, dat hij 40 jaar in dienst was bij deze maatschappij. In een intieme bijeenkomst ten huize van de heer ter Bogt werd hem door burgermeester van Eibergen, de heer L.H. van Wensen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau overhandigd. In zijn toespraak tot de Jubilaris zei de burgermeester o.m., dat het vooral de heer ter Bogt is geweest, die in het kader van de ruilverkaveling-Beltrum zeer veel heeft gedaan voor de bevolking van dit dorp. De heer G. Smits, vicevoorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum, zei dat de jubilaris zelfs zijn boerderij als inbreng beschikbaar had gesteld om daardoor een andere boer volop gelegenheid te geven zijn beroep op een efficiënter wijze te kunnen beoefenen.
1962-10-08 J.Th. ter Bogt Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Burgemeester J. ter Laak heeft tijdens de Jubileumreceptie van de Beltrumse EHBO een koninklijke onderscheiding in zilver uitgereikt aan H. te Woerd. Te Woerd was mede-oprichter van de EHBO in Beltrum, was veertig jaar lid van deze afdeling en 25 jaar voorzitter. Ook kreeg hij de onderscheiding, omdat hij zich middels vele andere functies verdienstelijk heeft gemaakt.
1990-11-03 Hendrik te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Penningmeester van de Muziekvereniging “Concordia”
1967-04-26 (toegekend) Jan Hofstede Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer H.E. Bouwmeesters was 40 jaar in dienst van het Coveco bedrijf in Borculo. Volgens directeur Vereecken bleek Bouwmeesters, nadat hij in 1933 bij het bedrijf kwam, over de juiste mentaliteit te beschikken om tegen de in die tijd voelbare malaise (toenemende werkloosheid e.d.) op te roeien. Hij werd al spoedig belast met de leiding van de vetfabricage, waarvan hij administratie en productie beheerste. Toen het bedrijf na de oorlog flink uitbreidde kreeg de jubi¬laris de omvangrijke vervoersadministratieve werkzaamheden op de schouders. De directeur noemde hem een pionier, die met liefde en plichtsbetrachting heeft meegewerkt om het bedrijf van de grond te krijgen. Bouwmeesters was jarenlang lid van de Ondernemingsraad en onlangs werd hij opnieuw gekozen. Burgemeester Knopers van Borculo gaf onder meer een over¬zicht van de vele functies van de heer Bouwmeesters, die bo¬vendien lid is van de Provinciale Staten van Gelderland. Burgemeester F.J. Capetti van Eibergen noemde Bouwmeesters een van de eerste provo’s "van Beltrum„ Uw rol als medeoprichter van Vios betekende tevens een doorbraak in de Beltrumse samenleving," aldus burgemeester Capetti, Hij bedankte Bouwmeesters voor diens inzet voor die samenleving, onder meer als gemeenteraadslid van Eibergen, vakbondsman (NKV), ondervoorzitter Kamer van Koophandel Zutphen en drager van tal van andere bestuurstaken.
1973 Hendrik Bouwmeesters Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau
naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Created by P.L Last update 27-01-2023
Archief onderscheidingen Koninklijke onderscheidingen
Kuiper
1964 A.J. te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Monsternemer - melkontvanger
1964 A.J. Geessinck Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Secretaris-penningmeester Muziekvereniging “Concordia”
1964 A.F. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Melkontvanger Coöp stoomzuivelfabriek
1958 H.J. Schilderinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Houthakker bij firma J. Nahuis
1958 J.A. Zieverink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 J.W. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezig hield met pilotenhulp.
1953 H. Groot Wassink Bronzen verzetskruis
Hoofd RK Lagere Landbouwschool
1951-04-27 L.H. Nelissen Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Oud-directeur Coöp stoomzuivelfabriek
1947 J.H. Schilderinck Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Lucie Ribbers, die binnenkort haar 25-jarig jubileum hoopt te vieren als beheerster van dorpshuis de Wanne in Beltrum, kreeg de versierselen onder meer voor haar niet aflatende inzet voor ABTB en KPO, de verzorging van de lay- out voor het kerkblad, het regelen van de inschrijvingen in het doop-, rouw- en trouwboek en het in orde houden van de kleding voor de toneelclub. Daarnaast is zij actief betrokken bij activiteiten van de STUW, zoals de cursussen, de kinderkampen en het koersbal voor ouderen. “U bent, kortom, een steun en toeverlaat voor ouderen en anderen en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving en de leefbaarheid in Beltrum”, vatte de burgermeester de staat van dienst samen.
1999-04-29 Lucie Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De koninklijke onderscheiden pater Ben Beunk (69) trad in 1947 toe tot de Congregatie der Missie Lazaristen. In 1954 werd hij tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats als missionaris was in 1955 in -wat toen heette- Belgisch Kongo, het huidige Zaïre. Hij was werkzaam op verschillende missieposten en zette zich met name in voor de bouw van scholen en de ontwikkeling van het onderwijs. Sinds is pater Beunk gestationeerd in Itipo, waar onder zijn leiding scholen, kerken en gezondheidscentra verrezen. Ook bevorderde hij op veel plaatsen de wegenbouw. Verder zette hij zich in voor de verbetering van het lot van Batwa- pygmeeën, die door Bantoes als slaven werden behandeld. Beunk moest zijn werk vaak onder zeer moeilijke omstandigheden verrichten. Dat hij gewaardeerd werd, blijkt uit de bijnaam Motumbe, die de Zaïrezen hem gaven. Motumbe betekent dobber zoals die bij het vissen wordt gebruikt en onder alle omstandigheden blijft boven drijven. Door zijn grote inzet is hij voor velen een man die weet te inspireren en te stimuleren.
1997-04-29 Pater Ben Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Theo Heutinck is veertig jaar lid van de sportcentrale en is 39 jaar werkzaam geweest bij Coberco (onder andere als melkventer en melkwinningsadviseur). Sinds mei 1956 maakt hij als secretaris deel uit van het dagelijks bestuur van VIOS. Daarnaast is hij redacteur van clubblad VIOS-wijzer en tot 1992 contactpersoon van VIOS- toneel. Voor de afdeling handbal heeft hij diverse verdiensten geboekt. In januari 1954 was hij oprichter van deze afdeling en van juni 1975 tot en met februari 1986 voorzitter. Tevens is hij al 38 jaar scheidsrechter van het Nederlands Handbal Verbond. Ook bij de afdeling gymnastiek heeft Heutinck zijn sporen verdiend als bestuurslid, secretaris en voorzitter. Overige maatschappelijke verdiensten zijn bestuurslid Kamer van Koophandel Zutphen (18 jaar), voorzitter Voedingsbond FNV Beltrum (26 jaar), plaatselijke vertegenwoordiger Agrarisch Sociaal Fonds (23 jaar), coördinator collecte Sport Gehandicapten (20 jaar) en lid van Commissie CAI, Eibergse Sport Federatie en diverse ouderraden en schoolbesturen.
1994-04-18 Theo Heutinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck was naast zijn werk als agrariër lid van het beheerscollege van de RABO-bank, bestuurslid van die bank, lid van het gecombineerd college van het waterschap van de Berkel, bestuurslid van het RK-schoolbestuur, lid van de districtscommissie van het Landbouwschap en lid van de voorbereidingscommissie vrijwillige ruilverkaveling Beltrum. Kortom, een man met een langdurige en indrukwekkende staat van dienst.
1991-04-29 J.A. Geverinck Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Gerard Maarse kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de Coöperatie, maar ook voor zijn verdiensten voor de Beltrumse gemeenschap en de gehele gemeente Eibergen. Maarse maakt al elf jaar deel uit van de gemeenteraad. Daarnaast is hij voorzitter van het Volksfeestcomité Beltrum. Ook is hij lid van de R.K.-begraafplaats in Beltrum.
1986-05-23 ? Gerard Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
De heer Groot Wassink werd onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vrijdagmorgen bij café Halfweg in Voor-Beltrum. Burgemeester drs. F.J.M. Capetti speldde de zichtbaar verraste Groot Wassink met behulp van mevrouw Groot Wassink de daarbij behorende versierselen op. Een groot aantal genodigden was getuige van deze gebeurtenis. De muziekvereniging Concordia zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl drie vendelzwaaiers de korte plechtigheid een extra feestelijk tintje gaven. De heer Groot Wassink heeft zich in zijn leven op tal van terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. In de bezettingstijd heeft hij vaak en niet zonder gevaar voor eigen leven onderduikers gehuisvest. Zijn voortreffelijk gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft er toe geleid dat hij na de bevrijding zitting heeft gehad in het Tribunaal Groenlo. In 1946 werd Groot Wassink gekozen tot bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, afdeling Groenlo en omstreken. Deze functie heeft hij ruim 29 jaar bekleed, waarvan 25 jaar als penningmeester. In zijn hoedanigheid als GMvL-bestuurslid had hij zitting in de commissie beheer lager landbouwschool Eibergen en in de sociale commissie van het landbouwschap. Vanaf 1953 diende Groot Wassink de Hervormde gemeente van Groenlo, eerst als diaken en later als ouderling- kerkvoogd. Verder was hij meer dan 28 jaar bestuurslid van de volksfeestvereniging Voor-Beltrum en was hij jaren actief als bestuurslid van de vereniging tot oprichting exploitatie en instandhouding van het dorpshuis in Beltrum.
1982-04-30 Gerrit Groot Wassink Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De Beltrumse postbode Theo Brevink ontving donderdagmorgen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Zijn echtgenote spelde hem de daarbij behorende versierselen op onder het toeziend oog van PTT-districtsdirecteur Th. Boers, de directeur van PTT Lichtenvoorde J. Maters en hoofdbesteller A. Bosch. Brevink kreeg zijn onderscheiding in verband met zijn veertigjarig dienstverband en de grote toewijding, waarmee hij steeds zijn werk heeft gedaan.
1982-04-29 Theo Brevink Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
ca. 1964 J.G. Maarse Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
40 jaar organist in de kerk van Beltrum
ca. 1972 Jan Baks Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ??
In dit overzicht de namen waarvan we op dit moment weten dat ze een onderscheiding hebben ontvangen. Als U nog aanvullende namen, foto’s of andere informatie heeft, laat het ons dan weten.
De heer Smit kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op allerlei terreinen. Van 1966 tot 1977 was hij o.a. wethouder van de gemeente Eibergen en als zodanig belast met de portefeuille van openbare werken. In september 1977 nam hij om gezondheidsredenen afscheid als wethouder. Sedert 1957 is hij heemraad van het Waterschap van de Berkel en sedert ’63 waarnemend watergraaf. In 1951 werd hij gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum en is dat gebleven tot de ruilverkaveling zijn beslag had gekregen. Elf jaar lang was hij voorzitter van de KVP en de Boerenleenbank Beltrum en maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de Centrale Boerenleenbank. Resumerend kan worden gezegd dat de heer Smit in deze gemeente een algemeen geachte en geziene persoonlijkheid is, die steeds voor het gemeentebelang op de bres heeft gestaan. Vooral de boerenbevolking heeft in hem een goede pleitbezorger gehad.
1978-04-28 G.J.S. Smit Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
George Jansen kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten op het terrein van het onderwijs en daarbuiten voor de gemeenschap. Hij was 36½ jaar in het onderwijs werkzaam. Daarnaast had de muziek zijn warme belangstelling. In 1959 startte hij het Beltrums Jeugdkoor, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een koor met grote bekendheid. Het trad zelfs onder meer op in England en Oostenrijk. Jansen was meer dan 25 jaar dirigent. Verder nam hij veelvuldig het initiatief voor het organiseren van culturele activiteiten en haalde hij buitenlandse koren naar Beltrum. Van 1969 tot 1974 was hij voorzitter van muziekvereniging Concordia. In de jaren zestig spande Jansen zich in voor behoud van de parochiebibliotheek, waar op zaterdagavond en zondagmorgen boeken konden worden geleend. Tot slot wordt genoemd zijn jury-lidmaatschap van het jaarlijkse bloemencorso. Zijn bereidwilligheid om zijn organisatietalent aan te wenden voor uiteenlopende activiteiten wordt alom gewaardeerd.
1989-04-28 George Jansen Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Koster Theo Wallerbos (67) kwam net terug van een Eucharistieviering toen de burgemeester verscheen. “Nee”, zegt Wallerbos, dat had ik absoluut niet verwacht. Zoveel bijzonders heb ik niet gedaan. Er zijn wel mensen, die het eerder verdienen. Na van 1847 tot en met 1949 de militaire dienstplicht in het toenmalige Indië te hebben vervuld was Wallerbos een aantal jaren verpleegkundige in het Walburgziekenhuis in Zutphen. Op 1 maart 1952 trad hij in dienst als koster bij de R.K. parochie Maria ten Hemelopneming, die zo’n 2400 zielen telt. Dat werk houdt hem nog steeds zo’n 25 uur per week bezig. Daarnaast is hij uitvaartverzorger en in die functie heeft hij de afgelopen veertig jaar ruim 800 begrafenissen begeleid. In zijn vrije tijd werkte Wallerbos als kelner in verschillende cafés.
1993-04-29 Theo Wallerbos Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Dhr. Geverinck kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de ABTB (later CAVV Oost-Achterhoek genaamd) en de Beltrumse gemeenschap. Hij was bij de ABTB / CAVV Oost-Achterhoek in dienst van 1947 tot 1987 en vanaf 1953 als directeur. Deze maakte in die jaren een grote ontwikkeling door. Van het malen van graan in de beginjaren naar het bezorgen in 1962 van meel in silo’s bij de boeren thuis. Daarnaast heeft hij zich veelvuldig ingezet voor de Beltrumse gemeenschap: Zo was hij als voorzitter van Vereniging Dorpshuis Beltrum betrokken bij het opzetten van een dorpshuis in Beltrum, later de Wanne genaamd. Ook was hij vele jaren, tot 1983, secretaris van het Kerkbestuur van de RK parochie Beltrum. Jarenlang heeft hij zich tevens ingezet voor de ruilverkaveling rondom Beltrum. Adviseur was hij van de bedrijfsverzorgingsdienst.
1987-12-15 A.H. Geverinck Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Henk Koster verdiende de onderscheiding in het bijzonder voor zijn vele werk voor de EHBO. Na zijn actieve voetballoopbaan is hij jarenlang verzorgend kaderlid, maar ook lijnentrekker geweest. Henk was een man waar de gemeenschap op kon bouwen, Vanuit de Raad van Overleg wist hij dat door krachtenbundeling de gemeenschap versterkt kon worden.
1998-04-29 ? Henk Koster Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als blijk van waardering voor zijn 40-jarig dienstverband bij het landbouwmechanisatiebedrijf Hofstede-Wolterink en zijn inzet voor de Beltrumse gemeenschap is W.A. Klein Gunnewiek onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Cappetti ging uitgebreid in op de vele veranderingen binnen het smidswezen sinds 1946, toen Klein Gunnewiek zijn werkzaamheden begon bij het bedrijf. “Het aan elkaar smeden van ijzer gebeurde toen door middel van het wellen. Nu wordt er elektrisch gelast en u bent als eerste in Beltrum begonnen met deze manier van lassen,” aldus de burgemeester. Capetti noemde de 59- jarige jubilaris “een man van de klok die altijd op geheel eigen wijze een enorme inzet heeft getoond”. Lof was er ook voor de wijze waarop Klein Gunnewiek zich inzet voor de gemeenschap Beltrum. Hij is reeds 35 jaar lid van sportcentrale Vios, was medeoprichter en enkele jaren voorzitter van de afdeling gymnastiek, voetbalde vele jaren en was leider van een elftal. Meer dan 25 jaar heeft hij zitting in de fancy-faircommissie en hij was 25 jaar lang bloeddonor voor het Rode Kruis. Ruim 26 jaar is Klein Gunnewiek lid van het Beltrums Volksfeestcomité.
1986-11-22 Willem Klein Gunnewiek Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Ter gelegenheid van het feit dat de heer J.H. Pasman veertig jaar in dienst is van klompenfabriek Nijhuis werd door burgermeester ter Laak de eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Pasman begon als zestien-jarige jongen bij Nijhuis, dat toen nog was gevestigd aan de Hassinkstraat. Hij hanteerde met vaardige hand de lintzaag, waarmee hij blokken zaagt voor zo’n 700 tot 800 paar klompen per dag. In de afgelopen 40 jaar zag Pasman het Beltrumse bedrijf uitgroeien tot één van de grootste in zijn soort in Nederland.
1988-10-15 Hendrik Pasman Eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer J. Th. ter Bogt, opzichter bij de Ned. Heidemaatschappij herdacht het feit, dat hij 40 jaar in dienst was bij deze maatschappij. In een intieme bijeenkomst ten huize van de heer ter Bogt werd hem door burgermeester van Eibergen, de heer L.H. van Wensen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau overhandigd. In zijn toespraak tot de Jubilaris zei de burgermeester o.m., dat het vooral de heer ter Bogt is geweest, die in het kader van de ruilverkaveling-Beltrum zeer veel heeft gedaan voor de bevolking van dit dorp. De heer G. Smits, vicevoorzitter van de ruilverkavelingscommissie Beltrum, zei dat de jubilaris zelfs zijn boerderij als inbreng beschikbaar had gesteld om daardoor een andere boer volop gelegenheid te geven zijn beroep op een efficiënter wijze te kunnen beoefenen.
1962-10-08 J.Th. ter Bogt Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Burgemeester J. ter Laak heeft tijdens de Jubileumreceptie van de Beltrumse EHBO een koninklijke onderscheiding in zilver uitgereikt aan H. te Woerd. Te Woerd was mede- oprichter van de EHBO in Beltrum, was veertig jaar lid van deze afdeling en 25 jaar voorzitter. Ook kreeg hij de onderscheiding, omdat hij zich middels vele andere functies verdienstelijk heeft gemaakt.
1990-11-03 Hendrik te Woerd Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
Penningmeester van de Muziekvereniging “Concordia”
1967-04-26 (toegekend) Jan Hofstede Eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
De heer H.E. Bouwmeesters was 40 jaar in dienst van het Coveco bedrijf in Borculo. Volgens directeur Vereecken bleek Bouwmeesters, nadat hij in 1933 bij het bedrijf kwam, over de juiste mentaliteit te beschikken om tegen de in die tijd voelbare malaise (toenemende werkloosheid e.d.) op te roeien. Hij werd al spoedig belast met de leiding van de vetfabricage, waarvan hij administratie en productie beheerste. Toen het bedrijf na de oorlog flink uitbreidde kreeg de jubi¬laris de omvangrijke vervoersadministratieve werkzaamheden op de schouders. De directeur noemde hem een pionier, die met liefde en plichtsbetrachting heeft meegewerkt om het bedrijf van de grond te krijgen. Bouwmeesters was jarenlang lid van de Ondernemingsraad en onlangs werd hij opnieuw gekozen. Burgemeester Knopers van Borculo gaf onder meer een over¬zicht van de vele functies van de heer Bouwmeesters, die bo¬vendien lid is van de Provinciale Staten van Gelderland. Burgemeester F.J. Capetti van Eibergen noemde Bouwmeesters een van de eerste provo’s "van Beltrum„ Uw rol als medeoprichter van Vios betekende tevens een doorbraak in de Beltrumse samenleving," aldus burgemeester Capetti, Hij bedankte Bouwmeesters voor diens inzet voor die samenleving, onder meer als gemeenteraadslid van Eibergen, vakbondsman (NKV), ondervoorzitter Kamer van Koophandel Zutphen en drager van tal van andere bestuurstaken.
1973 Hendrik Bouwmeesters Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau