Archief bloemencorso
Created by P.L. Last update 18-09-2020
2005: "Kop-pig" (2 e )
2012: "De Witte Olifant" (1 e )
2011: "Krachtmeting" (9 e )
2010: "Zwart wit" (6 e )
2009: "Moordwijven" (3 e )
2008: "Bolderig" (2 e )
2007: "Vinnig" (2 e )
2006: "ver gaan" (12 e )
Overzicht De Vikings
2015: "Hollandsch Glorie" (3 e )
2014: "Oerkracht" (4 e )
2013: "Steigeren" (4 e )
Info Info
2001: "Nachtmerrie" (1 e )
2004: "Queen" (4 e )
2003: "Noren" (2 e )
2002: "Drie Koningen" (5 e )
Jaar
Groep
1989: "Er was eens ...." (3 e )
1996: "Titeldrager" (3 e )
1995: "Voor 't lapje houden" (5 e )
1994: "Vogelvrij ?" (7 e )
1993: "Onder vier ogen" (3 e )
1992: "Spiegelschrift" (3 e )
1991: "Ganzenbord" (7 e )
1990: "Sparen doet vergaren" (12 e )
2000: "Kezen" (5 e )
1999: "Dier-baar" (2 e )
1998: "Zwaarte - Kracht" (1 e )
1997: "Pronken met andermans veren" (1 e )
1985: "Spele-varen" (9 e )
1988: "Moeilijk hé ?" (6 e )
1987: "De drie musketiers" (6 e )
1986: "Aladin en de wonderlamp" (1 e )
1979: "Als wij mochten kiezen etc." (14 e )
1984: "De bakker bakt ....." (6 e )
1983: "Hebben we de tijd?" (4 e )
1982: "De schepping" (12 e )
1981: "Blokkendroom" (5 e )
1980: "Spookkasteel" (2 e )
1980: "Wie niet waagt, wie niet wint" (15 e )
1979: "1001 nacht" (11 e )
1976: "Droomtuin van een kind" (3 e )
1978: "Du bist die welt für mich" (7 e )
1978: "Vergane glorie" (15/16 e )
1977: "Het waren 2 Conincskinderen" (1 e )
1975: "Viking" (4 e )
1975: "Wie is het gelukkigst" (15 e )
1974: "Godin van het geluk" (3 e )
1973: "L'amour d'un Troubadour" (? e )
2016: "RhiNO-ART" (1 e )
2017: "Peking Express" (1 e )
2018: "Slakkenspoor" (1 e )
2019: "Plastic survival" (5 e )
2020 “Groene onderdrukking”
2012: "De Witte Olifant" (1 e )
2011: "Krachtmeting" (9 e )
2010: "Zwart wit" (6 e )
2009: "Moordwijven" (3 e )
2008: "Bolderig" (2 e )
2007: "Vinnig" (2 e )
2006: "ver gaan" (12 e )
Overzicht De Vikings
2015: "Hollandsch Glorie" (3 e )
2014: "Oerkracht" (4 e )
2013: "Steigeren" (4 e )
Info Info
2004: "Queen" (4 e )
2003: "Noren" (2 e )
2002: "Drie Koningen" (5 e )
Archief bloemencorso
Created by P.L. Last update 18-09-2020
Jaar
Groep
2005: "Kop-pig" (2 e )
2001: "Nachtmerrie" (1 e )
2000: "Kezen" (5 e )
1999: "Dier-baar" (2 e )
1998: "Zwaarte - Kracht" (1 e )
1997: "Pronken met andermans veren" (1 e )
1996: "Titeldrager" (3 e )
1995: "Voor 't lapje houden" (5 e )
1992: "Spiegelschrift" (3 e )
1991: "Ganzenbord" (7 e )
1989: "Er was eens ...." (3 e )
1994: "Vogelvrij ?" (7 e )
1993: "Onder vier ogen" (3 e )
1990: "Sparen doet vergaren" (12 e )
1988: "Moeilijk hé ?" (6 e )
1987: "De drie musketiers" (6 e )
1984: "De bakker bakt ....." (6 e )
1983: "Hebben we de tijd?" (4 e )
1980: "Spookkasteel" (2 e )
1980: "Wie niet waagt, wie niet wint" (15 e )
1985: "Spele-varen" (9 e )
1986: "Aladin en de wonderlamp" (1 e )
1979: "Als wij mochten kiezen etc." (14 e )
1982: "De schepping" (12 e )
1981: "Blokkendroom" (5 e )
1979: "1001 nacht" (11 e )
1978: "Du bist die welt für mich" (7 e )
1978: "Vergane glorie" (15/16 e )
1975: "Viking" (4 e )
1975: "Wie is het gelukkigst" (15 e )
1976: "Droomtuin van een kind" (3 e )
1977: "Het waren 2 Conincskinderen" (1 e )
1974: "Godin van het geluk" (3 e )
1973: "L'amour d'un Troubadour" (? e )
2016: "RhiNO-ART" (1 e )
2017: "Peking Express" (1 e )
2018: "Slakkenspoor" (1 e )
2019: "Plastic survival" (5 e )
2020 “Groene onderdrukking”
2012: "De Witte Olifant" (1 e )
2011: "Krachtmeting" (9 e )
2010: "Zwart wit" (6 e )
2009: "Moordwijven" (3 e )
2008: "Bolderig" (2 e )
2007: "Vinnig" (2 e )
2006: "ver gaan" (12 e )
Overzicht De Vikings
2015: "Hollandsch Glorie" (3 e )
2014: "Oerkracht" (4 e )
2013: "Steigeren" (4 e )
Info Info
2004: "Queen" (4 e )
2003: "Noren" (2 e )
2002: "Drie Koningen" (5 e )
Created by P.L Last update 18-09-2020
Archief bloemencorso
2005: "Kop-pig" (2 e )
2001: "Nachtmerrie" (1 e )
2000: "Kezen" (5 e )
1999: "Dier-baar" (2 e )
1998: "Zwaarte - Kracht" (1 e )
1997: "Pronken met andermans veren" (1 e )
1996: "Titeldrager" (3 e )
1995: "Voor 't lapje houden" (5 e )
1992: "Spiegelschrift" (3 e )
1991: "Ganzenbord" (7 e )
1989: "Er was eens ...." (3 e )
1994: "Vogelvrij ?" (7 e )
1993: "Onder vier ogen" (3 e )
1990: "Sparen doet vergaren" (12 e )
1988: "Moeilijk hé ?" (6 e )
1987: "De drie musketiers" (6 e )
1984: "De bakker bakt ....." (6 e )
1983: "Hebben we de tijd?" (4 e )
1980: "Spookkasteel" (2 e )
1980: "Wie niet waagt, wie niet wint" (15 e )
1985: "Spele-varen" (9 e )
1986: "Aladin en de wonderlamp" (1 e )
1979: "Als wij mochten kiezen etc." (14 e )
1982: "De schepping" (12 e )
1981: "Blokkendroom" (5 e )
1979: "1001 nacht" (11 e )
1978: "Du bist die welt für mich" (7 e )
1978: "Vergane glorie" (15/16 e )
1975: "Viking" (4 e )
1975: "Wie is het gelukkigst" (15 e )
1976: "Droomtuin van een kind" (3 e )
1977: "Het waren 2 Conincskinderen" (1 e )
1974: "Godin van het geluk" (3 e )
1973: "L'amour d'un Troubadour" (? e )
2016: "RhiNO-ART" (1 e )
2017: "Peking Express" (1 e )
2018: "Slakkenspoor" (1 e )
2019: "Plastic survival" (5 e )
2020 “Groene onderdrukking”